PRIVACYVERKLARING MIND WORK BROADCASTING B.V.

Mind Work Broadcasting B.V. (hierna: “MWB” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. MWB verzorgt onder andere screening- en castingdiensten voor deelname aan televisie- en non-lineaire producties. MWB voert haar diensten uit ten behoeve en in opdracht van haar opdrachtgever (bijvoorbeeld een televisieproducent en/of televisiezender). MWB ontvangt in het kader van haar dienstverlening van haar opdrachtgever gegevens die jou identificeren of verband met jou houden (hierna: “persoonsgegevens”). MWB is in dat verband ‘verwerker’.

MWB maakt daarnaast gebruik van een website gekoppeld aan de domeinnaam <www.mindworkbroadcasting.com>. Ten aanzien van de persoonsgegevens die in dat verband worden verzameld, dan wel anderszins verwerkt, is MWB ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe MWB persoonsgegevens verkrijgt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Identiteit en contact

Mind Work Broadcasting B.V.

Haarlemmerweg 317F

1051 LG Amsterdam

T: +31 (0)20 3377835

E: info@mindworkbroadcasting.com

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

MWB verkrijgt jouw persoonsgegevens van haar opdrachtgever (bijvoorbeeld een producent). MWB houdt geen eigen (casting)bestand bij met persoonsgegevens van kandidaten voor producties.

De persoonsgegevens die wij van opdrachtgevers ontvangen betreffen:

  • (voor- en achter)naam
  • adres en woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht

Wanneer je vervolgens bij MWB op gesprek komt, stellen wij je enkele vragen die tevens (kunnen) zien op je medische en psychische gesteldheid en/of strafrechtelijk verleden. Daarnaast kunnen in dit kader ook andere bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals ras, etnische afkomst, inkomensgegevens en seksuele geaardheid ter sprake komen. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en verwerken deze gegevens enkel met jouw toestemming. Zo lichten we voorafgaand aan het gesprek toe dat we je antwoorden op de vragen zullen delen met onze opdrachtgever en vragen we je toestemming daarvoor. Je kunt gedurende de casting te allen tijde aangeven dat je niet wilt dat bepaalde, specifieke antwoorden worden gedeeld met de opdrachtgever.

Aan de hand van je antwoorden op de door ons gestelde vragen, vindt door ons een terugkoppeling aan onze opdrachtgever plaats.

Via een bezoek aan onze website kan MWB eveneens persoonsgegevens verwerken. Zo heb je via de contactpagina de mogelijkheid om contact met ons op te nemen en vragen te stellen. In dit kader dien je je naam en e-mailadres in te vullen. MWB verwerkt deze gegevens om naar aanleiding daarvan je vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

Bij een bezoek aan de website wordt verder het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer of tablet opgeslagen. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, technische storingen op te lossen en om de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. 

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, welke privacyvriendelijk is ingesteld met inachtneming van de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

MWB deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening of voor zover wij hiertoe wettelijk zijn verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (‘(sub-)verwerkers’), sluiten wij een (sub-)verwerkersovereenkomst over zorgvuldig gebruik, geheimhouding en passende beveiliging van de persoonsgegevens. MWB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen en/of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening aan opdrachtgever, dan wel zoveel eerder indien wij daartoe door opdrachtgever (al dan niet naar aanleiding van jouw verzoek om verwijdering) worden verzocht.

Ook de persoonsgegevens die via de website zijn verkregen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om jouw vraag of verzoek te behandelen.

Verzoek om inzage, correctie en andere rechten

Indien je een verzoek tot uitoefening van jouw wettelijke rechten (op bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering of bezwaar) ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens, richt aan MWB zullen wij dit verzoek doorsturen naar opdrachtgever (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’), die het verzoek verder zal afhandelen.

Indien de opdrachtgever MWB vervolgens de instructie geeft bepaalde persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen of anderszins aan een ingediend verzoek te voldoen, zullen wij een dergelijke instructie opvolgen.

Voor zover het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die via de website door ons zijn verkregen, zullen wij daar binnen de wettelijke termijn van vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek op reageren.

Contact – vragen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door MWB, dan kun je contact met ons opnemen via email info@mindworkbroadcasting.com of schriftelijk (Mind Work Broadcasting B.V., t.a.v. de directie, Haarlemmerweg 317F, 1051 LG Amsterdam).

Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Amsterdam, juni 2018