MIND WORK BROADCASTING B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Mind Work Broadcasting B.V., gevestigd aan de Haarlemmerweg 317F (1051 LG) te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63703653 (“Mind Work Broadcasting”).

 • DEFINITIES
  • In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna volgende onderstreepte definities in zowel enkelvoud als meervoud de daarachter geplaatste betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Mind Work Broadcasting.

Diensten: de door Mind Work Broadcasting aangeboden werkzaamheden die in opdracht van Opdrachtgever zullen worden verricht, een en ander zoals nader beschreven in de Overeenkomst.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom zoals maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten en rechten op knowhow, al dan niet geregistreerd.

Kandidaat: een bij Opdrachtgever aangemelde persoon die deelneemt of heeft deelgenomen aan een Programma, dan wel in aanmerking wenst te komen voor deelname aan een Programma.

Locatie: de in de Overeenkomst genoemde locatie waar de betreffende Dienst(en) door Mind Work Broadcasting geheel dan wel gedeeltelijk zal worden uitgevoerd.

Meerwerk: werkzaamheden door Mind Work Broadcasting die buiten de inhoud of omvang van de initieel in de Overeenkomst overeengekomen Diensten vallen en/of wijzigingen daarvan, zoals maar niet beperkt tot aanvullende dienstverlening ‘op afroepbasis’.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Mind Work Broadcasting voor de levering van bepaalde Diensten.

Overeenkomst: het definitief offertevoorstel tussen Mind Work Broadcasting en de Opdrachtgever voor het verrichten van een of meerdere Dienst(en).

Privacyverklaring: de privacyverklaring van Mind Work Broadcasting, te vinden via www.mindworkbroadcasting.com/privacyverklaring.

Programma: de door of namens Opdrachtgever op te nemen en/of uit te zenden content, op televisie dan wel via andere (online) kanalen.

Tijdstip: de in de Overeenkomst genoemde datum en het tijdstip waarop de betreffende Diensten, dan wel een onderdeel daarvan, door Mind Work Broadcasting geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd.

Vergoeding: zijn de door Opdrachtgever aan Mind Work Broadcasting te betalen vergoedingen en kosten voor de af te nemen Diensten, een en ander zoals bepaald in de Overeenkomst.

Vertrouwelijke Informatie: heeft de betekenis zoals daaraan in artikel 6.1 gegeven.

 • TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mind Work Broadcasting en de Opdrachtgever, waaronder de Overeenkomst en alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en andere overeenkomsten, op grond waarvan Mind Work Broadcasting bepaalde Diensten voor Opdrachtgever verricht of zal gaan verrichten. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via [www.mindworkbroadcasting.com/algemene voorwaarden] en kunnen op verzoek van Opdrachtgever tevens worden toegezonden.
  • De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover expliciet en schriftelijk met Mind Work Broadcasting overeengekomen.
  • Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Mind Work Broadcasting zal in deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en/of de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.
  • Mind Work Broadcasting behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, dan zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden op de website worden geplaatst. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle door Mind Work Broadcasting gesloten Overeenkomsten en/of te leveren Diensten die worden uitgevoerd nadat de Opdrachtgever gedurende een periode van ten minste 7 dagen de mogelijkheid heeft gekregen om van de gewijzigde Algemene Voorwaarden kennis te nemen. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, dienst Opdrachtgever dit tijdig – voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden – bij Mind Work Broadcasting aan te geven, in welk geval de voorheen geldende versie van de algemene voorwaarden van Mind Work Broadcasting van toepassing zal blijven op de uitvoering van de op dat moment geldende Overeenkomst. Zonder (tijdige) ontvangst van enig bezwaar wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 • TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte of het voorstel voor Overeenkomst vanuit Mind Work Broadcasting (digitaal, via Perfect View) heeft geaccepteerd, dan wel per e-mail heeft aanvaard.
  • Aanbiedingen, offertes en voorstellen van Mind Work Broadcasting zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Mind Work Broadcasting worden ingetrokken.
  • Mind Work Broadcasting baseert de omvang van haar offertes en voorstellen op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. De uiteindelijke omvang van de te verlenen Diensten wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever staat ervoor in dat daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Diensten is verstrekt.
  • Kennelijke vergissingen, fouten of verschrijvingen in de Overeenkomst binden Mind Work Broadcasting niet.
  • In geval van afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en een bepaling in (een bijlage bij) de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de (bijlage bij de) Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 • UITVOERING VAN DE DIENSTEN
  • Mind Work Broadcasting zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, staat het Mind Work Broadcasting vrij om bepaalde werkzaamheden dan wel een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden, te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
  • Mind Work Broadcasting bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) door wie, de Diensten worden uitgevoerd. Mind Work Broadcasting is te allen tijde bevoegd om bepaalde perso(o)n(en) te vervangen door perso(o)n(en) met minimaal een gelijk ervaringsniveau en eenzelfde deskundigheid.
  • Voor zover de dienstverlening van Mind Work Broadcasting (tevens) ziet op het screenen en/of begeleiden van Kandidaten, adviseert Mind Work Broadcasting Opdrachtgever te allen tijde om de in de Overeenkomst beschreven “nazorg” onderdeel te laten zijn van de Diensten. Mind Work Broadcasting is nimmer aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten of gevolgen bij Opdrachtgever en/of Kandida(a)t(en), al dan niet met schade (aan derden) tot gevolg, door het afwijzen, uitsluiten of niet afnemen van nazorg als Dienst door Opdrachtgever dan wel de Kandidaat.
  • Opdrachtgever zal Mind Work Broadcasting tijdig voorzien van alle door Mind Work Broadcasting gevraagde, noodzakelijke informatie, of die informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten. Dit geldt tevens voor zover deze informatie afkomstig is van of betrekking heeft op Kandidaten. Indien de voor de uitvoering van de Diensten benodigde informatie niet tijdig aan Mind Work Broadcasting zijn verstrekt, heeft Mind Work Broadcasting het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Mind Work Broadcasting is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims, van welke aard ook, die het resultaat is of zijn doordat Mind Work Broadcasting is uit gegaan van door Opdrachtgever of een Kandidaat verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mind Work Broadcasting kenbaar was of behoorde te zijn.
  • Opdrachtgever is niet bevoegd de Locatie en/of het Tijdstip van de Diensten aan te passen en/of te verplaatsen, behoudens met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mind Work Broadcasting. Mind Work Broadcasting kan aan deze voorafgaande schriftelijke goedkeuring additionele voorwaarden verbinden waaronder het aanpassen van de door Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding en/of het in rekening brengen van extra kosten op basis van Meerwerk.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanwezigheid van Opdrachtgever en/of de Kandidaten op de Locatie en het Tijdstip. Indien Mind Work Broadcasting bepaalde Diensten niet, of niet volledig, kan uitvoeren vanwege de afwezigheid van Opdrachtgever en/of een of meerdere Kandidaten, dan blijft de overeengekomen Vergoeding onverminderd door Opdrachtgever verschuldigd en komen eventuele meerkosten eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever erkent en accepteert dat de mogelijkheid bestaat dat een Kandidaat, op grond van diens wettelijke rechten (zoals bijvoorbeeld voortvloeiende uit artikel 7:464 BW), Mind Work Broadcasting belet om bepaalde resultaten van uitgevoerde psychologische onderzoeken of testen (direct) te delen met Opdrachtgever. Een dergelijke situatie creëert voor Opdrachtgever nimmer het recht op restitutie van (een deel van de) Vergoeding of schadevergoeding.
 • VERGOEDING EN BETALING
  • Voor de uitvoering van de Diensten is Opdrachtgever aan Mind Work Broadcasting de in de Overeenkomst bepaalde Vergoeding verschuldigd. Mind Work Broadcasting brengt de door Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding door middel van een factuur in rekening. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Vergoeding gefactureerd voor of direct na aanvang van de Dienst(en).
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de Vergoeding in Euro en exclusief BTW, eventuele overige heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd, en exclusief eventuele reis- of verblijfkosten (voor zover van toepassing).
  • In het geval van een periodiek verschuldigde Vergoeding is Mind Work Broadcasting gerechtigd om de Vergoeding ieder kalenderjaar aan te passen.
  • Betaling van de Vergoeding door Opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot (gehele of gedeeltelijke) verrekening of opschorting van de betaling van een Vergoeding.
  • Indien Opdrachtgever, dan wel een Kandidaat niet komt opdagen op het Tijdstip op de Locatie, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van (een deel van) de Vergoeding.
  • Indien Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 45.3 genoemde termijn heeft betaald, dan is Mind Work Broadcasting gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Mind Work Broadcasting, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening van de Vergoeding. Daarnaast is Mind Work Broadcasting in voorkomend geval gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst en/of haar Diensten per direct onmiddellijk (geheel of gedeeltelijk) op te schorten.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Mind Work Broadcasting maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag.
  • Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever hier naar het oordeel van Mind Work Broadcasting aanleiding toe geeft, is Mind Work Broadcasting gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Mind Work Broadcasting te bepalen vorm.
  • Indien Mind Work Broadcasting op verzoek of in opdracht van Opdrachtgever Meerwerk verricht, is Mind Work Broadcasting gerechtigd het Meerwerk in rekening te brengen op basis van de ten tijde van het uitvoeren van het Meerwerk door Mind Work Broadcasting geldende tarieven.
 • GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
  • Zowel Opdrachtgever als Mind Work Broadcasting zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de aan elkaar verstrekte informatie en data, waaronder (maar niet beperkt tot): documenten, vragenlijsten, checklists, presentaties, offertes, voorstellen, alsook de inhoud van de Overeenkomst, de resultaten van de geleverde Diensten en de (persoons)gegevens van Kandidaten (“Vertrouwelijke Informatie”).
  • De ontvangende partij zal de Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is en de Vertrouwelijke Informatie blijft te allen tijde eigendom van de verstrekkende partij.
  • De ontvangende partij van de Vertrouwelijke Informatie zal de Vertrouwelijke Informatie gedurende en na afloop van de Overeenkomst, noch direct noch indirect aan derden openbaar maken tenzij:
   • dit geschiedt met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij;
   • openbaarmaking noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting tot informatieverstrekking.
  • Zowel Opdrachtgever als Mind Work Broadcasting staan ervoor in dat hun werknemers of eventueel ingeschakelde hulppersonen op grond van een (arbeids)overeenkomst of geheimhoudingsverklaring die in het kader van de uitoefening van hun functie of werkzaamheden toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie eveneens gebonden zijn aan geheimhoudingsbepalingen van dezelfde strekking.
  • Bij einde van de Overeenkomst, of afloop van de Diensten, zal de ontvangende Partij alle Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende Partij onverwijld vernietigen, zonder kopieën daarvan achter te houden, zulks met uitzondering van de resultaten van de geleverde Dienst(en).
 • BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
  • In het kader van de uitvoering van de Diensten door Mind Work Broadcasting, kan Mind Work Broadcasting ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of Kandidaten verwerken. Voor zover dit het geval is, kwalificeert Mind Work Broadcasting daarbij als ‘verwerker’ en Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
  • Mind Work Broadcasting verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever in overeenstemming met de AVG en haar Privacyverklaring.
  • De rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer en Mind Work Broadcasting rondom de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van Kandidaten kunnen nader worden beschreven in een verwerkersovereenkomst.
 • INTELLECTUELE EIGENDOM
  • Alle IE-rechten ter zake rapporten, adviezen, offertes, voorstellen, brochures, modellen, bedrijfsuitgaven, cursusmaterialen, huisstijlen, films, audiobestanden en/of andere bescheiden die voortkomen uit of samenhangen met de Diensten van Mind Work Broadcasting berusten uitsluitend bij Mind Work Broadcasting.
  • Opdrachtgever verplicht zich de in artikel 8.1 bedoelde bescheiden en/of bestanden slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever zal de bescheiden en/of bestanden verder niet (laten) vermenigvuldigen, dan wel aanduidingen van auteurs-, merk- of handelsnaamrechten niet (laten) wijzigen of (laten) verwijderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind Work Broadcasting.
  • Mind Work Broadcasting behoudt het recht om de bij de uitvoering van de Diensten opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever en/of Kandidaten ter kennis van derden wordt gebracht.
 • AANSPRAKELIJKHEID
  • Voor zover wettelijk is toegestaan aanvaardt Mind Work Broadcasting geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten.
  • Voor zover de aansprakelijkheid door Mind Work Broadcasting niet kan worden uitgesloten, is de schade voor een gebeurtenis, waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Mind Work Broadcasting ten aanzien van de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, ongeacht de reden daarvoor, dan is de schade in alle gevallen beperkt tot vergoeding van enkel de directe schade, zulks tot een bedrag ter hoogte van de Vergoeding die Opdrachtgever in de zes (6) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan aan Mind Work Broadcasting heeft betaald, met een maximum van EUR 30.000 (zegge: dertigduizend euro).
  • Mind Work Broadcasting is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Met ‘overmacht’ wordt bedoeld, een omstandigheid waarop Mind Work Broadcasting in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen zoals, maar is niet beperkt tot, oorlog, terreur, explosies, natuurrampen, staking, onlusten, brand, overstroming, storm, overheidsingrijpen, ziekte van werknemers of hulppersonen, tekortkomingen van toeleveranciers van Mind Work Broadcasting, (tijdelijke) onbereikbaarheid en/of ontoegankelijkheid van de Locatie, cyberaanvallen en onderbrekingen of storingen in de stroom-, internet en/of telecommunicatievoorzieningen.
  • Vorderingen of aanspraken tot schadevergoeding jegens Mind Work Broadcasting, uit welke hoofde ook, vervallen in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de vordering.
  • Mind Work Broadcasting zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
 1. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens of informatie afkomstig van Opdrachtgever, dan wel een Kandidaat, of
 2. iedere tekortkoming van Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • DUUR & BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op het moment dat alle in de Overeenkomst genoemde Diensten door Mind Work Broadcasting zijn verricht, tenzij de Overeenkomst eerder eindigt conform de bepalingen van dit artikel.
  • Mind Work Broadcasting heeft tot een (1) week voor aanvang van de Dienst(en) het recht om zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst per direct op te zeggen, dan wel om bepaalde Diensten (geheel of gedeeltelijk) te annuleren, dan wel het Tijdstip en/of de Locatie te verplaatsen. In geval van opzegging, heeft Opdrachtgever recht op terugbetaling van de op die Dienst (of onderdeel daarvan) betrekking hebbende Vergoeding(en). Een eventuele verplaatsing van het Tijdstip en/of de Locatie biedt Opdrachtgever nimmer enig recht op terugbetaling van (een deel van) de Vergoeding.
  • De Overeenkomst kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd. Wel heeft Opdrachtgever voor de Dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst, het recht om de levering van die Dienst(en) te annuleren, mits daarbij wordt voldaan aan de in de Overeenkomst gestelde voorwaarden. Een annulering door de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel heeft slechts werking voor zover de annulering geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring aan Mind Work Broadcasting en onder verwijzing naar de betreffende annuleringsbevoegdheid.
  • Indien Opdrachtgever een bepaald deel van de Diensten annuleert, dan is Mind Work Broadcasting gerechtigd om alle Diensten te annuleren en de gehele Overeenkomst op te zeggen, indien een voorzetting van de niet-geannuleerde Diensten redelijkerwijs niet van Mind Work Broadcasting kan worden verlangd.
  • Zowel Opdrachtgever als Mind Work Broadcasting hebben de bevoegdheid om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) schriftelijk, buiten rechte te ontbinden indien:
   • een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek);
   • een partij failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert, of ter zake haar onderneming faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;
   • een partij niet langer in staat is haar schulden te voldoen en/of in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen;
   • er sprake is van een overmachtssituatie als bedoeld in artikel 9.3 die langer dan 30 dagen voortduurt.
  • Onverminderd de overige wettelijke rechten van Mind Work Broadcasting, behoudt Mind Work Broadcasting bij een ontbinding van de Overeenkomst op basis van artikel 10.5 aanspraak op betaling van Vergoedingen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Diensten. Mind Work Broadcasting is bovendien te allen tijde bevoegd om de nakoming van haar Diensten en/of overige verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan en/of tot het moment dat de overmachtssituatie als bedoeld in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.3 is geëindigd.
  • Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden die naar hun aard en strekking bedoeld zijn om na afloop of beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na afloop of beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
 • OVERIGE BEPALINGEN
  • Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden daarna, geen personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Mind Work Broadcasting, aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten. Bij schending van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Mind Work Broadcasting om – al dan niet aanvullend – de daadwerkelijke schade te vorderen.
  • Opdrachtgever zal zich onthouden van het doen en/of (laten) plaatsen van negatieve uitlatingen op (social) media (platforms), waaronder maar niet beperkt tot, Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram, weblogs, (internet) fora, tijdschriften, dagbladen, televisie, radio en daaraan gerelateerde platformen, die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor (de goede naam van) Mind Work Broadcasting.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
  • Op de Overeenkomst en alle overige eventueel tussen Opdrachtgever en Mind Work Broadcasting geldende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen die betrekking hebben op of verband houden met de interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst, de Diensten daaronder, dan wel overige tussen Opdrachtgever en Mind Work Broadcasting geldende rechtsverhoudingen, vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.